Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1.      In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: het door stichting Running Matters in enig jaar te organiseren hardloopevenement
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Running Matters) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

    2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 Artikel 2: Deelname

2.1.      De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.2.      Annuleren en startnummer overzetten op andere naam, tot één week voor aanvang van de wedstrijd waarvoor je staat ingeschreven, kun je je aanmelding annuleren. Wij verzoeken je in dat geval contact met ons op te nemen via.  Wanneer je deelname aan het evenement is geannuleerd, krijg je het inschrijfgeld, minus €2,50 administratiekosten, teruggestort op je bankrekening.  Na 7 dagen voorafgaand aan het evenement is het niet meer mogelijk om te annuleren en wordt er geen restitutie gegeven van het inschrijfgeld. Tot en met een week voorafgaand aan het evenement kunnen wij een startnummer omzetten naar een andere afstand of naam. Na deze week is het niet meer mogelijk om de naam die aan een startnummer is gekoppeld te wijzigen. Wil je je startnummer overdragen neem daarvoor eveneens contact met ons   op via niek@runningmatters.nl

2.3.      De Organisator kan op grond van overmacht op ieder tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan Deelnemer plaatsvinden.

2.4.      De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

 Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1.      Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige   schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige     schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2.      Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3.      De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4.      De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5.      De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6.      De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het         inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

 

Tijdens onze events doen we onze uiterste best om een sportieve en veilige sfeer te creëren. Helaas bestaat er altijd een risico dat er onverwachte dingen gebeuren. Lees daarom onderstaande voorwaarden voor deelname even door.

Deelname aan de Pop-Up Run is op eigen risico

Wij De organisatie van de Pop-Up Run aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook, opgelopen tijdens de Pop-Up Run. Deelnemers worden dringend verzocht om op de achterkant van hun startnummer naam, telefoonnummer en nood telefoonnummer te schrijven voor geval van nood en eventueel medicijngebruik en mogelijke medische risicofactoren te vermelden. Ook indien je gebruik maakt van het startnummer van iemand anders, graag je eigen gegevens op de achterzijde van het startnummer noteren.

Praktische informatie

Garderobe
Tijdens de Pop-Up Run verzorgen wij vaak een plek waar je gratis een jas of tas kan achterlaten. Wij doen ons best op je spullen te letten maar we accepteren geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal.
Annuleren en startnummer overzetten op andere naam
Tot 1 week voor aanvang van de wedstrijd waarvoor je staat ingeschreven, kun je je aanmelding annuleren. Wij verzoeken je in dit geval contact met ons op te nemen via niek@runningmatters.nl. Wanneer je deelname aan de Pop-Up Run is geannuleerd, krijg je het inschrijfgeld, minus €2,50 administratiekosten, teruggestort op je bankrekening. Na 7 dagen voorafgaand aan het evenement kun je niet meer annuleren en wordt er geen restitutie gegeven van het inschrijfgeld. Tot en met een week voorafgaand aan het evenement kunnen wij een startnummer omzetten naar een andere afstand of naam. Na deze week is het niet meer mogelijk om de naam die aan een startnummer is gekoppeld te wijzigen. Wil je je startnummer overdragen neem daarvoor eveneens contact met ons op via niek@runningmatters.nl

 

is een onderdeel van  © 2019

is een onderdeel van

© 2019